Административные процедуры

Ацэнка грамадзянамі якасці работы

ДУА "Вялікагацкая сярэдняя школа"

па аказанні паслуг, якія прадстаўляюцца арганізацыяй

Адказныя работнікі і асобы, іх замяшчаючыя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур па заявам грамадзян

п/п

Нумар

адміністра-

цыйнай

працэдуры

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Адказная асоба, за ажыццяўленне адміністрацыйный працэдуры

Адказная асоба, за ажыццяўленне адміністрацыйный

працэдуры

ў выпадку адсутнасці аснаўнога работніка

ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

1.

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) із працоўнай кніжкі

Лось Л.А.

дырэктар школы

Кушнер В.І.

нам. дырэктара па ВВР

2.

2.2.

Выдача даведкі аб месцы работы, службы і займаемай пасады

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

Лось Л.А.

дырэктар школы

3.

2.3.

Выдача даведкі аб тэрміне працы, службы

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

Лось Л.А.

дырэктар школы

4.

2.6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

 

Лось Л.А.

дырэктар школы

 

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

5.

2.8.

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці.

Лось Л.А.

дырэктар школы

 

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

6.

2.9.

Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

Лось Л.А.

дырэктар школы

 

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

7.

2.91.

Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

Лось Л.А.

дырэктар школы

 

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

8.

2.12.

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

Лось Л.А.

дырэктар школы

 

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

9.

2.19.

Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі.

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

Лось Л.А.

дырэктар школы

 

10.

2.25.

Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў.

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

Лось Л.А.

дырэктар школы

11.

2.44.

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

Брычкалевіч Н.М.

сакратар

Лось Л.А.

дырэктар школы

свернуть

Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан

Наименование административной процедуры

Государственный орган (иная организация), в который гражданин должен обратиться

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры*

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры**

Максимальный срок осуществления административной процедуры

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры

 

1

2

3

4

5

6

 

ГЛАВА 2 ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки

организация по месту работы, службы

бесплатно

5 дней со дня обращения

бессрочно

 

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности

организация по месту работы, службы, орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу

бесплатно

5 дней со дня обращения

бессрочно

 

2.3. Выдача справки о периоде работы, службы

организация по месту работы, службы, орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходил альтернативную службу

бесплатно

5 дней со дня обращения

бессрочно

 

2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка

организация по месту работы, службы, учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре, орган по труду, занятости и социальной защите

заявление паспорт или иной документ, удостоверяющий личность справка о рождении ребенка (за исключением лиц, усыновивших (удочеривших) ребенка в возрасте до 6 месяцев, назначенных опекунами ребенка в возрасте до 6 месяцев) – в случае, если ребенок родился в Республике Беларусь свидетельство о рождении ребенка, документы и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь, документы и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживание родителя, усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка в Республике Беларусь не менее 6 месяцев в общей сложности в пределах 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу рождения ребенка, зарегистрированного по месту жительства в Республике Беларусь (свидетельство о рождении ребенка – для лиц, работающих в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, свидетельство о рождении ребенка (при наличии такого свидетельства) и документы и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь, – для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь), – в случае, если ребенок родился за пределами Республики Беларусь свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет (представляются на всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) детей (представляется на усыновленного (удочеренного) ребенка (усыновленных (удочеренных) детей), в отношении которого (которых) заявитель обращается за назначением пособия в связи с рождением ребенка) копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка (представляется на всех подопечных детей) свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка исправительной колонии – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на территории государства, с которым у Республики Беларусь заключены международные договоры о сотрудничестве в области социальной защиты, – для граждан Республики Беларусь, работающих или осуществляющих иные виды деятельности за пределами Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Республики Беларусь (не зарегистрированных по месту жительства в Республике Беларусь)

бесплатно

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

единовременно

 

2.8. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности

организация по месту работы, службы, учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре, орган по труду, занятости и социальной защите

заявление паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заключение врачебно-консультационной комиссии выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и супруга заявителя или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке

бесплатно

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

единовременно

 

2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

организация по месту работы, службы, учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре, орган по труду, занятости и социальной защите

заявление паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье двоих и более несовершеннолетних детей – не менее двух свидетельств о рождении) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) документы и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь (за исключением лиц, работающих в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь), – в случае, если ребенок родился за пределами Республики Беларусь выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии – для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий – для граждан, постоянно (преимущественно) проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет или выписка (копия) из приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми) – для лиц, находящихся в таком отпуске выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия справка о том, что гражданин является обучающимся справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия матери (мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю) ребенка – при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми) или приостановлении предпринимательской, нотариальной, адвокатской, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет другим членом семьи или родственником ребенка справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка исправительной колонии – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на территории государства, с которым у Республики Беларусь заключены международные договоры о сотрудничестве в области социальной защиты, – для граждан Республики Беларусь, работающих или осуществляющих иные виды деятельности за пределами Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Республики Беларусь (не зарегистрированных по месту жительства в Республике Беларусь)

бесплатно

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

по день достижения ребенком возраста 3 лет

 

2.91. Назначение пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет

организация по месту работы, службы, учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре, орган по труду, занятости и социальной защите

заявление паспорт или иной документ, удостоверяющий личность два свидетельства о рождении: одно на ребенка в возрасте до 3 лет и одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) справка о том, что гражданин является обучающимся, – представляется на одного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учреждении образования (в том числе дошкольного) выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия или назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому родственнику или члену семьи ребенка (детей), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми) или приостановившим предпринимательскую, нотариальную, адвокатскую, ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и не являющимся ребенку (детям) матерью (мачехой) или отцом (отчимом) в полной семье, родителем в неполной семье, усыновителем (удочерителем) документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования с круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслуживания, осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского интернатного учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, учреждения образования, в котором ребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системы либо об освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей

бесплатно

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

на срок до даты наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия

 

2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей

организация по месту работы, службы, учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре, орган по труду, занятости и социальной защите, областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской, городские, районные, зональные, районные в городах центры гигиены и эпидемиологии

заявление паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются на всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет удостоверение инвалида – для матери (мачехи), отца (отчима), усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя), являющихся инвалидами справка о призыве на срочную военную службу – для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу справка о направлении на альтернативную службу – для семей граждан, проходящих альтернативную службу свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей справка о том, что гражданин является обучающимся (представляется на всех детей, на детей старше 14 лет представляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года) выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость сведения о полученных доходах за 6 месяцев в общей сложности в календарном году, предшествующем году обращения, – для трудоспособного отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования с круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслуживания, осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского интернатного учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, учреждения образования, в котором ребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системы либо об освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей

бесплатно

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

по 30 июня или по 31 декабря календарного года, в котором назначено пособие, либо по день достижения ребенком 16-, 18-летнего возраста

 

2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия

организация по месту работы, службы

бесплатно

5 дней со дня обращения

бессрочно

 

2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

организация по месту работы, службы

бесплатно

5 дней со дня обращения

бессрочно

 

2.44. Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году

организация по месту работы, службы

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

бесплатно

5 дней со дня обращения

бессрочно

 

свернуть

Перечень административных процедур, выполняемых для граждан работающих (работавших) в ГУО «Великогатская СШ»

Учрежде-ние

образова-ния

Адрес

админ.

процеду-

ры

Ф.И.О. работника

по данной процедуре

Долж-ность

Место нахождения,

телефон, режим работы

Ф.И.О работника заменяю-щего,

в случае отсутствия основного

Долж-ность

Место нахождения, телефон,

режим

работы

ОБРАЗОВАНИЕ

ГУО «Велико-гатская СШ»

д.Великая

Гать

ул.

Луговая

6.1.

Выдача

дубликатов

Кушнер

Ольга Ивановна

Зам.

директора

по УВР

 

2-ой этаж

метод. к-т

тел. 65-4-38

ежедневно:

8оо-13оо

14оо -17оо

суббота:

8оо-13.00

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97

ежедневно:

8.оо-13.оо

14.оо -17.оо

суббота:

8.оо-10.зо

 

 

6.1.1.

Выдача

документа об

образовании

 

 

Кушнер

Ольга Ивановна

Зам.

директора

по УВР

 

2-ой этаж

метод. к-т

тел. 65-4-38

ежедневно:

8оо-13оо

14оо -17оо

суббота:

8оо-13.00

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97

ежедневно:

8.оо-13.оо

14.оо -17.оо

суббота:

8.оо-10.зо

 

 

6.3.

Выдача справки

о том, что граж-

данин является

обучающимся

 (с указанием

необходимых

сведений котори-ми располагает учреждение обра-зования,организа-

ция, реаизующая образовательные програмы после-вузовского об-разования иная организация, ин-

дивидуальный предприниматель, которым в соот-ветствии с зако-нодательством предоставлено правоосуществ-лять образова-тельную деятель-

ность)

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8оо-12оо

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

 

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97

ежедневно:

8.оо-17.оо

 

 

        

 

 

   Труд и социальная защита

 

 

 

 

 

2.1.

Выдача выписки (копии) из

трудовой

книжки

Лось

Людмила Алексеевна

 

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8оо-17оо

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8.оо-12.оо

 

 

2.2.

Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой

должности

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8оо-12оо

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8.оо-17.оо

 

 

2.3.

Выдача справки о периоде работы,

службы

 

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8оо-12оо

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8.оо-17.оо

 

 

2.6.

Назначение пособия в связи с рождением ребенка

Лось

Людмила Алексеевна

 

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8оо-17оо

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8.оо-12.оо

 

 

2.8.

Назначение посо-бия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности

Лось

Людмила Алексеевна

 

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8оо-17оо

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8.оо-12.оо

 

 

2.9.

Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

Лось

Людмила Алексеевна

 

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8оо-17оо

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8.оо-12.оо

 

 

2.91.

Назначение посо-бия семьям на де-тей в возрасте от 3 до 18 лет в пе-риод воспитания ребенка в возрас-те до 3 лет

Лось

Людмила Алексеевна

 

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8оо-17оо

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8.оо-12.оо

 

 

2.12.

Назначение посо-бия на детей стар-ше 3 лет из отде-льных категорий семей

Лось

Людмила Алексеевна

 

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8оо-17оо

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8.оо-12.оо

 

 

2.19.

Выдача справки о выходе на работу,

службу до истече-ния отпуска по уходу за ребен-ком в возрасте до 3 лет и прекраще-нии выплаты пособия

 

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8оо-12оо

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8.оо-17.оо

 

 

2.25.

Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им

возраста 3 лет

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8оо-12оо

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8.оо-17.оо

 

 

2.44.

Выдача справки о

не выделении путевки на детей

на санаторно-курортное лече-ние и оздоров-ление в текущем году

Бричкалевич

Нина Никитична

секретарь

1-ый этаж

к-т секретаря

тел.65-4-38

ежедневно:

8оо-12оо

Лось

Людмила Алексеевна

 

Директор

1-ый этаж

к-т директора

тел.65-2-97 ежедневно:

8.оо-17.оо

свернуть

6.1.1. Выдача дубликатов документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении

 • ФИО специалиста:Кушнер Ольга Ивановна - заместитель директора по УВР тел. +375 16 456 54 38
 • График приёма:вторник 8.00 – 16.00 обед с 13.00-14.00
 • Срок осуществления процедуры:

  - 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государствен­ных органов, иных организаций – 1 месяц

 • Время действия документа:

  - бессрочно

 • Стоимость:

  - 0,1 базовой величины – за дубликат свидетельства об общем базовом образовании, аттестата об общем среднем образовании

  - 0,2 базовой величины – за дубликат иного документа об образовании (для граждан Республики Беларусь)

  - 1 базовая величина – за дубликат иного документа об образовании (для иностранных граждан и лиц без гражданства)

  - бесплатно – дубликат приложения к документу об образовании, дубликат документа об обучении

 • Документы, предоставляемые гражданином:

  - заявление с указанием причин утраты документа или приведения его в негодность

  - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

  - пришедший в негодность документ – в случае, если документ пришел в негодность

  - документ, подтверждающий внесение платы

 • Документы, запрашиваемые организацией:
 • Платежные реквизиты:
 • Нормативный документ:

6.3. Выдача справки о том, что гражданин является обучающимся (с указанием необходимых сведений, которыми располагает учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы послевузовского образования, иная организация, индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

 • ФИО специалиста:Бричкалевич Нина Никитична, секретарь учреждения образования
 • График приёма:Понедельник-пятница с 8.00 до 12.00
 • Срок осуществления процедуры:

  - в день обращения

 • Время действия документа:

  - с 1 сентября либо с даты подачи заявления (в случае подачи заявления после 1 сентября) по 31 августа – для обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование

  - 6 месяцев – для иных обучающихся

 • Стоимость:

  - бесплатно

 • Документы, предоставляемые гражданином:

  - заявление

  - одна фотография размером 30 х 40 мм – в случае получения обучающимся справки, подтверждающей право на льготы по проезду на пассажирском транспорте, предусмотренные законодательством

 • Документы, запрашиваемые организацией:
 • Платежные реквизиты:
 • Нормативный документ: